គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ ពុធ ទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦)