គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធករណី បាញ់ប្រហារទៅលេីលោក កែម ឡី

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦)