គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦)