គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាត គណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤០ អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦)