គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៧)