គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃ ១៩.២០.២១ ខែមករាឆ្នាំ២០១៨

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨)