គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជន ប្រកាសទទួលលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោត ជ្រេីសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ២០១៨

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ០៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៨)