គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ០៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨)