គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្ដីប្រកាសផ្លូវការអំពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់តំណាង CPP ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី១០ នៃ សន្និសីទអន្ដរជាតិគណបក្សនយោបាយអាស៊ី (ICAPP)

ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨)